Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

 

CERTIFIKÁT ECDL START

 edcl-start                

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu jedigitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby.

Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

 

CERTIFIKÁT ECDL

edcl       

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu  je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby.

Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností.  Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce. Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.

 

CERTIFIKÁT ECDL MODULAR

  edcl-cart       Certifikát ECDL Modular (ECDL Modular Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele,  ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů.

 

INDEXY ECDL

Každý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Core.

Index ECDL Core – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až M7. Do indexu ECDL Core se zaznamenávají Každý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Core.

 

edcl-core     Index ECDL Core – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až M7. Do indexu ECDL Core se zaznamenávají pouze úspěšně složené ECDL testy. Index ECDL Core je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.

 

edcl-select     Index ECDL Select – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až Mx, tj. ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Select se zaznamenávají pouze úspěšně složené ECDL testy. Index ECDL Select je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.

 

edcl-single     Index ECDL Single – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až Mx, tj. z některého ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Single se zaznamenává pouze úspěšně složený ECDL test. Index ECDL Single je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.  

 

Index ECDL Single – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až Mx, tj. z některého ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Single se zaznamenává pouze úspěšně složený ECDL test. Index ECDL Single je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.

 

Index ECDL Profile – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Profile se zaznamenávají pouze úspěšně složené ECDL testy. Index ECDL Profile je podkladem pro vydání certifikátu ECDL Core, Certifikátu ECDL Start nebo Modular, přičemž v ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Modular. Index platí 5 let od data jeho prvního užití.

 

ECDL certifikáty

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

CERTIFIKÁT ECDL START

 edcl-start                

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – základní mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od složení první a čtvrté zkoušky nesmí být delší než 3 roky.:

Start

CERTIFIKÁT ECDL

edcl       

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) –nejstarší mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně kvalifikovaný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá poměrně detailně odpovídající oblasti vzdělávacího rámce DIGCOMP.

Zájemce o certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze sedmi z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom 4 musí být z nabídky světle modrých a 3 z tmavě modrých modulů. Doba od složení první a sedmé zkoušky nesmí být delší než 3 roky.

Core-Advanced

 

CERTIFIKÁT ECDL PROFILE

Profile      

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – nejnovější typ mezinárodně platného certifikátu, který má průřezový charakter. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL, a to nezávisle na tom, do kterého programu je zkouška standardně zařazena.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro zápis každé konkrétní zkoušky do tohoto certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným ECDL Sylabem.

Zájemce o certifikát ECDL Profile musí úspěšně složit nejméně jednu zkoušku z libovolného programu konceptu ECDL (ECDL Core, ECDL Advanced, Digitální fotografie, e-Citizen a řady dalších):

All

 

 CERTIFIKÁT ECDL ADVANCED

Advanced      

Certifikát ECDL Advanced - mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti uvedené na certifikátu profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným Sylabem ECDL Advanced.

 

 

Zájemce o certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru.

AM3-6

 

 

CERTIFIKÁT ECDL EXPERT

Expert      

Certifikát ECDL Expert - mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti celé škály kancelářských aplikací profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými Sylaby ECDL Advanced.

 

 

Zájemce o certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit nejméně tři zkoušky ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru.

AM3-6

 

 

INDEXY ECDL

Každý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Core.

 

edcl-select     Index ECDL Select – pro jakékoli existující, ale i budoucí moduly základního programu ECDL (maximálně 7 modulů). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
edcl-single     Index ECDL Single – pro jakýkoli existující nebo budoucí modul základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie a programu e-Citizen. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
index ecdl profile   Index ECDL Profile – pro jakékoli existující, ale i budoucí moduly základního pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky. Cena indexu ECDL Profile zahrnuje nárok na bezplatné vystavení jednoho certifikátu ECDL Profile.